nomiro - Mailchimp PRO Partner

Salgs- og leveringsbetingelser

nomiro ApS

Adelgade 87 2. sal

8660 Skanderborg

CVR: 26756790

Betingelserne gælder alle samarbejdsforhold mellem kunden og nomiro og følgende er gældende fra december 2020

Tilbud

Alle tilbud, værende mundtlige eller skriftlige, er gældende i 14 dage fra den dato det er givet.

Tidsforbrug

nomiro tilstræber sig til en hver tid, at udføre den aftalte opgave / ydelse inden for afsatte / aftalte tidsforbrug.

Hvis rettelser fra kunden får et sådanne omfang at det tangerer en ny opgave / ydelse og, at det ikke er muligt for nomiro at udføre opgaven / ydelsen inden for aftalte tidsforbrug, adviserer nomiro kunden herom.

Kunden kan herefter vælge at få opgaven / ydelsen færdiggjort ud fra først fremsendte materiale, eller at få lavet opgave / ydelsen færdig med ønskede rettelser imod betaling af DKK 1.125,- / time.

Kundens forpligtigelser

Kunden forpligter sig til give nomiro tilstrækkelig adgang til aftalte systemer, så nomiro kan udføre de aftalte opgaver / ydelser.

Kunden forpligter sig til at sende aftalte materiale til nomiro i så god tid, at nomiro kan udføre de aftalte opgaver / ydelser.

Kunden forpligter sig til at reagerer på de oplæg som nomiro sender til kunden, så nomiro kan udføre de aftalte opgaver / ydelser.

Fakturering og betaling

Alle priser er i danske kroner og ekskl. moms.

Den vejledende timepris er DKR 1.125,- ekskl. moms.

nomiro sender, med mindre andet er aftalt, en faktura når opgaven er leveret. Ved løbende samarbejde sendes faktura umiddelbart efter månedens udgang, på den del af opgaven som er leveret i løbet af måneden.

Fakturaens betalingsbetingelser er 8 dage netto.

Betaler kunden ikke forfaldne beløb senest på forfaldsdatoen, påløber uden varsel herom renter fra forfaldsdatoen med 1,5 % pr. påbegyndt måned, ligesom nomiro er berettiget til at ophæve aftalen.

Ansvar

nomiro publicerer kun opgaver og ydelser, som skriftligt eller verbalt er godkendt af kunden. Dermed har kunden også det fulde ansvar for indholdet af de opgaver og ydelser som nomiro publicerer på kundens vegne.

nomiro anbefaler kunden, at tager skriftlig forbehold i de publikationer som nomiro laver på vegne af kunden.

nomiro kan kun gøres erstatningsansvarlig for tab som kan føres til nomiros og/eller nomiros medarbejderes forsætlige eller groft uagtsomme handlinger.

nomiros eventuelle erstatningspligt kan ikke overstige den forholdsmæssige månedlige andel af aftalen hvori den erstatningsudløsende handling er sket.

Fortrolighed

nomiro behandler alle data, lister, login og informationer som kunden oplyser som værende fortroligt information mellem parterne, og ingen af disse data vil blive videregivet til 3. part.

Kunden skal ligeledes behandle oplysninger og informationer om nomiro, som forretningsgange og priser, og som ikke er offentlig tilgængelig, som fortroligt.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist som måtte opstå mellem kunden og nomiro i forbindelse med denne aftale, skal afgøres efter dansk ret ved retten i Aarhus.

We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy policy for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.

nomiro

Adelgade 87 2. sal
8660 Skanderborg

Cvr: 26756790

Salgs og leveringsbetingelser

Facebook icon
Instagram icon
LinkedIn icon

© 2021 nomiro

Created with
Mailchimp Freddie Badge